ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА СМИ И НПО В КАЗАХСТАНЕ 
1 March, 2023 - 14:44
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА СМИ И НПО В КАЗАХСТАНЕ 
Автор: Администратор
261
Европейский союз поддержит проект по укреплению потенциала СМИ и НПО в Казахстане.
 
Астана, Казахстан - В начале этого года общественный фонд «Правовой медиа-центр» при поддержке Европейского Cоюза (ЕС) запустил  проект «Свободное информационное пространство Казахстана: продвижение прав человека через укрепление потенциала СМИ и НПО». Главная цель проекта - нарастить и усилить потенциал независимых СМИ, журналистов, активистов и студентов, а также улучшить правовую среду для реализации свободы слова в Казахстане. 
 
В 2022 году Казахстан в рейтинге свободы прессы поднялся со 155 места до 122 из 180 стран. Несмотря на это, права журналистов продолжают нарушаться, участились случаи угроз и запугиваний журналистов. Казахстан остается в группе стран, в которых ситуация со свободой прессы оценивается как сложная. Кроме этого, значительное влияние на свободу слова оказывает государственный информационный заказ в СМИ.
 
“Мы хотим усилить потенциал независимых медиа, чтобы в Казахстане появилось больше мини-медиа, которые будут работать самостоятельно и качественно доносить информацию для граждан. А также мы намерены усилить наши НПО для работы со СМИ”, - говорит Диана Окремова, директор ОФ «Правовой медиа-центр».
 
Партнером проекта стал Союз журналистов Литвы - авторитетная организация, которая поделится опытом в сфере правовой практики, технологиях WEB-2 and WEB-3 с казахстанскими коллегами. Также совместно с партнером будет разработана учебная программа по журналистской этике для ВУЗов Казахстана. 
 
В рамках проекта планируется обучить правовой и цифровой безопасности более 500 журналистов, блогеров и гражданских активистов, поддержать открытие не менее 20 независимых онлайн-СМИ, внести не менее 10 прогрессивных поправок в “Закон о СМИ”, внедрить учебный план по профессиональной журналистской этике, провести не менее 20 онлайн-кампаний по правам человека, а также расширить участие гражданского общества в процессе онлайн-адвокации.
 
Также будет запущена служба “Media Qoldau” для правовых консультаций журналистов, блогеров, гражданских журналистов, помощи в разрешении судебных дел и досудебном урегулировании споров. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Представительству Европейского
Союза в Казахстане: delegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eu; координатору проекта Зульфие Раисовой, телефон : 87761683944, почта: raissovazulfiya@gmail.com.
 
Еуроодақ Қазақстандағы БАҚ пен ҮЕҰ әлеуетін бекіту жөніндегі жобаны қолдайды.
 
Астана, Қазақстан – Осы жылдың басында "Құқықтық медиа-орталық қоғамдық қоры" Еуропалық Одақтың (ЕО) қолдауымен "Қазақстанның еркін ақпараттық кеңістігі: БАҚ пен ҮЕҰ әлеуетін күшейту арқылы адам құқықтарын ілгерілету" жобасын іске қосты. Жобаның басты мақсаты - тәуелсіз БАҚ, журналистер, белсенділер мен студенттердің әлеуетін арттыру және нығайту, сондай-ақ Қазақстанда сөз бостандығын іске асыру үшін құқықтық ортаны жақсарту. 
 
2022 жылы Қазақстан баспасөз бостандығы рейтингінде 155-орыннан 180 елдің 122-сіне дейін көтерілді. Бұған, қарамастан журналистердің құқықтары бұзыла беруде, журналистерді қорқыту,қауіпті  жағдайлары жиелетті. Қазақстан еркін баспасөзбен жағдай күрделі деп бағаланатын елдер тобында қалады. Сонымен қатар, сөз бостандығына бұқаралық ақпарат құралдарындағы мемлекеттік ақпараттық тапсырыс айтарлықтай әсер етеді.
 
"Біз Тәуелсіз медианың мүмкіндіктерін күшейтуді қалаймыз, сондықтан Қазақстанда азаматтар үшін өз бетінше жұмыс істейтін және ақпаратты сапалы жеткізетін шағын медиа пайда болуын қалаймыз. Сондай-ақ біз ҮЕҰ-ның БАҚ-пен жұмыс істеу әлеуетін күшейтуге мүмкіндігіміз бар", - дейді "Құқықтық  медиа-орталық" ҚҚ директоры Диана Окремова.
 
Литва Журналистер одағы-қазақстандық колледждермен құқықтық практика, web-2 және web-3 технологиялары саласындағы тәжірибесімен бөлісетін беделді ұйым жобаның серіктесі болды. Сондай-ақ серіктеспен бірлесіп Қазақстанның жоғары оқу орындарына арналған журналистік этикет бойынша оқу бағдарламасы әзірленетін болады. 
 
Жоба шеңберінде 500-ден астам журналистерді, блогерлерді және азаматтық белсенділерді дұрыс және цифрлық қауіпсіздікке үйрету, кемінде 20 тәуелсіз онлайн-бақ ашуды қолдау, "БАҚ туралы Заңға" кемінде 10 прогрессивті түзетулер енгізу, Қазақстанның 10 университетінде кәсіби журналистік этикет бойынша оқу жоспарын енгізу, кемінде 20 адам құқықтары бойынша, онлайн-науқан жүргізу жоспарлауда, сондай-ақ азаматтық қоғамның онлайн-адвокатура процесіне қатысуын кеңейту.
 
Сондай-ақ, Media Qoldau қызметі журналистерге, блогерлерге, азаматтық журналистерге құқықтық кеңес беру, сот істерін шешуге және дауларды сотқа дейін шешуге көмектесу үшін іске қосылады.
 
Қосымша ақпарат алу үшін Қазақстан Республикасындағы Еуропалық Одақ Өкілдігімен  HYPERLINK "mailto:delegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eudelegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eu, жобаның өкілі Зульфия Раисова, 87761683944, e-mail: raissovazulfiya@gmai.com.
 
 
The European Union supports a project to strengthen the capacity of mass media and NGOs in Kazakhstan. 
 
Astana, Kazakhstan – At the beginning of this year, the public foundation "Legal Media Center" with the support of the European Union (EU), launched the project "Free Information Space of Kazakhstan: promotion of human rights through strengthening the capacity of the media and NGOs." The project's primary goal is to increase and strengthen the potential of independent media, journalists, activists and students, as well as to improve the legal environment for implementing freedom of speech in Kazakhstan. 
 
In 2022, Kazakhstan moved from 155th to 122nd out of 180 countries in the press freedom ranking. Despite this, the rights of journalists continue to be violated, and cases of threats and intimidation of journalists have become more frequent. As a result, Kazakhstan remains the country where freedom of the press is considered limited. In addition, the state's engagement with the media in terms of funding significantly impacts freedom of speech.
 
"We want to strengthen independent media's potential so that more mini-media will appear in Kazakhstan that will work independently and deliver high-quality information to citizens. And we also intend to strengthen the capacity of NGOs for work with the media," says Diana Okremova, Director of the Legal Media Center.
 
The Lithuanian Union of Journalists (Lietuvos žurnalistų sąjunga, LŽS) has become a partner of the project - a reputable organization will share with Kazakh colleagues its experience in the field of legal practice, WEB-2 and WEB-3 technologies. Also, a training program on journalistic ethics for universities in Kazakhstan will be developed jointly. 
 
Within the framework of the project, it is planned to train more than 500 journalists, bloggers and civil activists from the fields of legal and digital security; support the opening of at least 20 independent online media; introduce at least ten progressive amendments to the "Law on Mass Media"; introduce a curriculum on the subject of professional journalistic ethics in 10 universities of Kazakhstan; conduct at least 20 online human rights campaigns, as well as to expand the participation of civil society in the online advocacy process.
 
The “Media Qoldau” service will also be launched for legal consultations of journalists, bloggers, and citizen journalists, assistance in resolving court cases and pre-trial settlement of disputes.
 
For additional information, please contact EU Delegation to Kazakhstan: delegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eu; Project Coordinator, Zulfiya Raissova, phone: 87761683944, mail: raissovazulfiya@gmail.com